دانشنامه
دانشنامه : آموزش نرم افزار

برای مشاهده آموزش تصویری افتتاح حساب می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری برنامه اطلاعات می توانید فایل ضمیه را دریافت نمایید .

برای مشاهده آموزش تصویری برنامه پیامک می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری پیگیری معوقات از طریق ارسال پیامک می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری تنظیم گزارش ترازنامه و صورتهای مالی می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری ثبت اطلاعات تسهیلات می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری ثبت چک بانکی به مشتری می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری ثبت اطلاعات و واریز به حساب چک های مبادلات می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری ثبت فیش واریز بانکی توسط مشتری  می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری چاپ کارت اقساط وام می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویریصندوق دریافت و پرداخت می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری ثبت اطلاعات تسهیلات می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری فعال سازی و دریافت هزینه پیامک تراکنش حساب ها می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

برای مشاهده آموزش تصویری قسط بندی مجدد وام و افزایش مبلغ وام می توانید فایل ضمیمه را دریافت نمایید.

سیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم